ค้นหาข้อมูลโรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็ก เนิร์สเซอรี่ บริบาลผู้สูงอายุ โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม โรงเรียนกวดวิชา สถาบันสอนพิเศษ ติวภาษา ศิลปะ ดนตรี กีฬา สอนวิชาชีพต่าง ๆ
ไปไวมาไว

งานวิชาการทางการศึกษา

การจัดการศึกษาการเรียนร่วมสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนพิชัยพัฒนา สำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

ชื่อผลงานวิจัย   
                     การจัดการศึกษาการเรียนร่วมสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนพิชัยพัฒนา สำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัย             นางสายฝน  ทองถิ่น รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน่วยงาน       โรงเรียนพิชัยพัฒนา สำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
ปีที่วิจัย           2556

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาการเรียนร่วมสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนพิชัยพัฒนา สำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร และเพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานการจัดการศึกษา
การเรียนร่วมสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ของโรงเรียนพิชัยพัฒนา สำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้บริหารและครู จำนวน 37 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 13 คน และผู้ปกครองของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูล โดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า

           1. การจัดการศึกษาการเรียนร่วมสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนพิชัยพัฒนา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู พบว่า โดยภาพรวมมีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก (µ= 4.09, a= 0.484) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านเครื่องมือ (Tools) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (Activities) อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านนักเรียน (Student) อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านสภาพแวดล้อม (Environment) อยู่ในระดับมาก

             2. การจัดการศึกษาการเรียนร่วมสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนพิชัยพัฒนา ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่า โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (µ= 4.05, a= 0.400) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านนักเรียน (Student) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (Activities) อยู่ในระดับมาก ด้านเครื่องมือ (Tools) อยู่ในระดับมาก และด้านสภาพแวดล้อม (Environment) อยู่ในระดับมาก

            3. การจัดการศึกษาการเรียนร่วมสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนพิชัยพัฒนา ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (µ= 3.92, a= 0.481) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน (Activities) รองลงมาคือ ด้านเครื่องมือ (Tools) ด้านนักเรียน (Student) และด้านสภาพแวดล้อม (Environment)

             4. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ พบว่า ด้านนักเรียน ต้องการเห็นการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในระยะแรกเริ่มของการเรียน โดยการจัดเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการจัดการศึกษาการเรียนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องมาจากการยอมรับและเข้าใจสภาพของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษด้วย โดยผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษและนักเรียนปกติมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเหล่านั้นร่วมกัน และยังเป็นการแสดงถึงความสามารถของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษอีกด้วย ในด้านสภาพแวดล้อม ต้องการให้มีการจัดบรรยากาศการเรียนร่วมที่เหมาะสม ควรมีห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ห้องส่งเสริมพัฒนาการ และสภาพพื้นที่ที่เหมาะแก่การจัดการศึกษาการเรียนร่วมด้วย นอกจากนี้โรงเรียนยังต้องนำเอาผลการประเมินการดำเนินงานมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการดำเนินงานการจัดการศึกษาการเรียนร่วมของโรงเรียนต่อไป ในด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ต้องการให้โรงเรียนมีการปรับปรุงหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน และเทคนิคต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดการศึกษาการเรียนร่วมสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ รวมทั้งต้องมีกิจกรรมส่งเสริมความสามารถเฉพาะทางและการแสดงออกของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษอีกด้วย และในด้านเครื่องมือ ต้องการให้โรงเรียนมีการกำหนดเป็นนโยบาย หรือเป้าหมายการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษที่ชัดเจน มีคณะกรรมการดำเนินงานและได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณในการดำเนินงานอย่างเหมาะสมอีกด้วย นอกจากนี้ยังต้องจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาการเรียนร่วมที่เพียงพอ เหมาะสม และปลอดภัยในการใช้งาน สำหรับดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาการเรียนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

             5. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งนี้ ควรทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาการเรียนร่วมสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษของโรงเรียนพิชัยพัฒนา เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เครื่องมือหรือองค์ประกอบอื่นเพิ่มเติมด้วย เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่ครบถ้วนและรอบด้านมากยิ่งขึ้น รวมทั้งกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้การสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาการเรียนร่วมของนักเรียนในทุกระดับชั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคนิคและวิธีการการจัดการศึกษาการเรียนร่วมที่ทันสมัยและสามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

โรงเรียนพิชัยพัฒนา สำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร

ผู้วิจัย/ผู้เขียน นางสายฝน ทองถิ่น รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ปีที่วิจัย 2556
ประเภทงาน จำหน่ายไม้ท่อนซุง ไม้แปรรูป
เอกสารประกอบ ดาวน์โหลด
เพิ่มผลงานวิชาการ ต้องการเผยแพร่ผลงานวิชาการของท่าน

คลิกเพื่อเพิ่มข้อมูล

โต๊ะจีน
จำหน่ายที่นอนยางพารา หมอนยางพารา สั่งซื้อที่นอน โทร 081 303 6791
รับทำบัญชี

นารีรัตนา ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ความงาม
จำหน่าย Clemont Ferrand Premium White Serum
เซรั่มบำรุงผิวหน้าสวย ใหม่ล่าสุด เซรั่มขายดี รับสมัครตัวแทนจำหน่าย โทร 099 128 1676