ค้นหาข้อมูลโรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็ก เนิร์สเซอรี่ บริบาลผู้สูงอายุ โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม โรงเรียนกวดวิชา สถาบันสอนพิเศษ ติวภาษา ศิลปะ ดนตรี กีฬา สอนวิชาชีพต่าง ๆ
ไปไวมาไว

ข้อตกลงในการเพิ่มข้อมูลโรงเรียนเข้าสู่ที่เว็บไซต์อาเนญชาดา

หากท่านเป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่โรงเรียน ท่านสามารถเพิ่มข้อมูลโรงเรียนของท่านเข้าสู่เว็บไซต์อาเนญชาดาได้ตลอดเวลา ซึ่งท่านต้องยอมรับข้อตกลงดังต่อไปนี้

1. ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถเพิ่มข้อมูลโรงเรียนของท่านได้ทุกรายการ
2. ท่านต้องเป็นผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่โรงเรียนนั้น ๆ จึงจะมีสิทธิเพิ่มข้อมูลโรงเรียนได้
3. หลังกรอกเพิ่มข้อมูลโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกซ์เอกสารหลักฐานยืนยันว่า ท่านเป็นผู้บริหาร เจ้าหน้าที่โรงเรียนนั้น ๆ จริง โดยส่งแฟกซ์
   3.1. หนังสือจัดตั้งโรงเรียน (สช.2, สช.16, ร.2, ร.12 หรือ ฯลฯ) ประทับตราโรงเรียน, ลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจกำกับ และระบุวัน เดือน ปีปัจจุบันให้เรียบร้อย
   3.2. ส่งแฟกซ์ไปที่หมายเลข 0 2408 5749
4. ชื่อโรงเรียนของท่าน จะปรากฏบนเว็บไซต์อาเนญชาดา เมื่อทีมงานเว็บไซต์อาเนญชาดาได้รับเอกสารยืนยัน ตามข้อ (3) จากท่านแล้ว


ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูง
ทีมงานเว็บไซต์อาเนญชาดา

ปรับปรุงข้อมูลโรงเรียน

*

*


- ภาพ jpg, gif, png
- ขนาดไม่เกิน 300 Kb

*

โต๊ะจีน
จำหน่ายที่นอนยางพารา หมอนยางพารา สั่งซื้อที่นอน โทร 081 303 6791
รับทำบัญชี